Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm dự án đã trình bày kết quả xây dựng tiêu chuẩn với những nội dung chính như: phạm vị áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; những yêu cầu kỹ thuật chung và các bước kỹ thuật. Bản dự thảo đã thể hiện chi tiết thông số cơ bản của lưới chụp; trình tự các bước của kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác nghề lưới chụp với nhiều hình minh họa.

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Tiêu chuẩn đã được soạn thảo dựa trên các kết quả ngiên cứu của nhiều đề tài và các tài liệu có liên quan: ngoài ra còn dựa trên các kết quả điều tra và thống kê số liệu từ thực tế sản xuất. Vì vậy bản thảo tiêu chuẩn đã đảm bảo tính khoa học, tính đặc thù của tiêu chuẩn và sát với thực tế sản xuất của nghề lưới chụp. Tuy nhiên để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp quản lý, Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng như: làm rõ bước định hình lưới, điều chỉnh ánh sáng, thu thả lưới; bổ sung lịch sử phát triển, đối tượng đánh bắt được; chuẩn hóa các thuật ngữ; xem xét thay đổi thông số kích thước  bằng thông số kỹ thuật. ..

Kết luận tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát đã đánh giá cao Tiêu chuẩn xây dựng, số liệu chỉ tiêu nêu trong tiêu chuẩn đều có độ tin cậy cao, rất chi tiết và phù hợp với hiện trạng của thực tế sản xuất nghề lưới chụp, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn để trình Tổng cục Thủy sản nghiệm thu chính thức. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.

Vũ Thị Thu Hằng.