BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Số: 750 /TB-VHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Hải Phòng, ngày  08  tháng 6  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường gắn kết giữa Khoa học

 với Doanh nghiệp và Ngư dân phục vụ phát triển sản xuất ngành Thủy sản”

 

Kính gửi: ...........................................................................................................

Trong những năm gần đây, ngành thuỷ sản đã có những bước phát triển nhanh và đột phá, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Năng suất, chất lượng và kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng hàng năm (khoảng 6 – 8 tỷ USD/năm). Ngành thủy sản đã và đang được khẳng định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng, góp phần chuyển dịch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, thành tựu đạt được trong những năm qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí, vai trò của ngành thủy sản, một trong những nguyên nhân là do: Ứng dụng tiến bộ KH&CN tiên tiến vào sản xuất còn hạn chế; thông tin khoa học chậm được phổ biến; đầu tư cho lĩnh vực thủy sản còn thấp; sự phối hợp, gắn kết đồng bộ giữa cơ quan quản lý với các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân còn chưa chặt chẽ; vì vậy hiệu quả, năng suất và chất lượng còn hạn chế.           

Để góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng, tạo sức cạnh tranh và phát triển bền vững, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo Ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường gắn kết giữa Khoa học với Doanh nghiệp và Ngư dân phục vụ phát triển sản xuất ngành Thủy sản:

  • Mục tiêu chính của Hội thảo:
  • Giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất ngành thủy sản trong các lĩnh vực: Bảo vệ nguồn lợi, khai thác hải sản, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, công nghệ sinh học, sản xuất giống và nuôi hải sản.
  • Đề xuất, định hướng nghiên cứu, nhu cầu ứng dụng KHCN, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất của doanh nghiệp, ngư dân và đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành thủy sản.
  • Thiết lập mạng lưới hợp tác, gắn kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và nhu cầu thực tiễn giữa cơ quan nghiên cứu Khoa học – các Doanh nghiệp – và Ngư dân trong lĩnh vực hải sản.
  • Thành phần mời tham dự bao gồm: Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo Bộ KH&CN, đại diện Lãnh đạo các Sở NN&PTNT và Sở KH&CN các tỉnh ven biển, các nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp và ngư dân hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực thủy sản.
  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 8/7/2016 (Chương trình chi tiết và giấy mời sẽ gửi sau).
  • Địa điểm:  Viện nghiên cứu Hải sản, số 224, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
  • Kinh phí:    Đại biểu tự lo kinh phí, phương tiện đi lại/ăn ở khi tham dự Hội thảo.      

Hội thảo chắc chắn sẽ là diễn đàn tạo cơ hội rất tốt để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu thực tiễn sản xuất, quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm, tiếp cận những tiến bộ khoa học công nghệ mới và đề xuất hướng liên kết chuỗi trong sản xuất ngành thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững.       

  Trân trọng kính mời!                                                                                                                                                    

Nơi nhận:                                                                                 

- Như thành phần mời;

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ KHCN (để b/c);

- Lưu VT, KHHTQT&ĐT. 

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Quang Hùng