Giới thiệu chung

Chức năng: Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi hải sản và sinh học nghề cá biển.

Nhiệm vụ

  1. Điều tra, đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi hải sản;
  2. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc nguồn lợi hải sản: thành phần loài, sản lượng, năng suất, phân bố;
  3. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học các loài hải sản;
  4. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến nguồn lợi hải sản và hệ sinh thái;
  5. Nghiên cứu sinh học nghề cá, kinh tế sinh học nghề cá và ứng dụng mô hình quản lý nghề cá theo hướng bền vững;
  6. Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu, bảo tàng mẫu vật, các quy trình, quy phạm về điều tra nguồn lợi hải sản và sinh học nghề cá biển;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.