Giới thiệu chung

Chức nằng: Nghiên cứu công nghệ khai thác, kinh tế xã hội và quản lý nghề cá biển.

Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến ngư cụ và vật liệu dùng trong nghề cá biển. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong lĩnh vực khai thác hải sản;
  2. Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp với đối tượng và ngư trường khai thác hải sản;
  3. Nghiên cứu kinh tế xã hội nghề cá; quy hoạch và phát triển nghề khai thác hải sản theo hướng bền vững;
  4. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình tổ chức sản xuất, khai thác hiệu quả trên biển;
  5. Nghiên cứu cơ khí tàu thuyền, trang thiết bị khai thác, các giải pháp hiện đại hóa tàu cá và khai thác bền vững;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.