Giới thiệu chung

 1. Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ.
 2. Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hải Phòng.
 4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 5. Tên giao dịch quốc tế là: Fishery Development Center of the Tonkin Gulf (viết tắt là FDC Tonkin).

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và trình Viện: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn), các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao theo quy định.
 2. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài hải sản có giá trị kinh tế;
 3. Ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển nghề cá biển;
 4. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ phục vụ phát triển nghề cá biển;
 5. Nghiên cứu phục hồi, tái tạo và phát triển các nguồn gen hải sản có giá trị kinh tế, quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ;
 6. Nghiên cứu xây dựng mô hình trình diễn về quản lý nghề cá biển;
 7. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.