Giới thiệu chung

Chức năng: Nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn biển.

Nhiệm vụ

 1. Điều tra, giám sát đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái biển;
 2. Bảo tồn phát triển nguồn gen, phục hồi các hệ sinh thái, các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng;
 3. Đề xuất quy hoạch, rà soát, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả các khu bảo tồn biển, không gian biển;
 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học biển;
 5. Điều tra, đánh giá kinh tế - xa hội trong và xung quanh các khu bảo tồn biển;
 6. Xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chí, giám định mẫu vật về đa dạng sinh học và bảo tồn biển;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Xem nhiệm vụ chi tiết

Kết quả nổi bật

 1. Hoạt động nghiên cứu, quy hoạch các khu bảo tồn biển: Đã phân vùng chức năng, quy hoạch sơ bộ/chi tiết và đề xuất thành lập được 7 KBTB gồm Cồn Cỏ, Phú Quý, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Côn Đảo và Phú Quốc. Link Poster 2
 2. Hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học (ĐDSH): Có số liệuĐDSH ở tất cả 16 Khu bảo tồn biển (KBTB)các hệ sinh thái rạn san hộ, rong cỏ biển, rừng ngập mặn, vùng triều, bãi bồi, cửa sông ven biển Việt nam. Link Poster 3
 3. Hoạt động bảo tồn, phục hồi và tái tạo nguồn lợi hải sản: Đã tiến hành nhiều hoạt động trồng phục hồi san hô tại nhiều vùng biển, hỗ trợ các hệ thống phao neo bảo vệ rạn và nuôi phục hồi nhiều loài kinh tế, quý hiếm. Link Poster 4
 4. Hoạt động bảo tồn các loài di cư, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam: Đã thực hiện nhiều hoạt động cứu hộ, bảo vệ rùa biển, Dugong, cá voi, cá heo và các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng khác. Link Poster 5
 5. Hoạt động giám định mẫu vật CITES: Hàng năm phân loại, giám định nhiều mẫu vật CITES phục vụ công tác quản lý buôn bán các loài động vật hoang dã giữa các quốc gia.

Một số dịch vụ tư vấn

 1. Tư vấn, tập huấncông tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học biển cho các KBTB, trong đó có lặn SCUBA tới độ sâu 20m.
 2. Tư vấn, điều tra, phân vùng chức năng và quy hoạch chi tiết các KBTB mới chuẩn bị được thành lập.
 3. Tư vấn, chuyển giao công nghệ trồng phục hồi san hô, nuôi trồng rong cỏ biển, thả giống bảo tồn nguồn lợi loài quý hiếm
 4. Tư vấn, hỗ trợ cách sử dụng các phần mềm phân tích đa dạng nguồn gen loài sinh vật biển: MEGA, dartR, STRUCTURE, Arlequin, GenAlEx….
 5. Cứu hộ, tái thả rùa biển, Dugong, cá voi, cá heo và các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng
 6. Đánh giá tác động môi trường, hệ sinh thái biển phục vụ bảo tồn và định hướng quy hoạch, chính sách.
 7. Giám định mẫu vật CITES, cung cấp thông tin loài cho các công ty, cá nhân liên quan đến buôn bán các loài động vật hoang dã.