Giới thiệu chung

Chức năng: Quản lý, vận hành trang thiết bị nghiên cứu khoa học biển thuộc Viện và phối hợp nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về đầu tư, tăng cường trang thiết bị nghiên cứu khoa học biển;
  2. Tham gia kiểm tra, giám sát mua sắm toàn bộ trang thiết bị nghiên cứu khoa học;
  3. Tiếp nhận, quản lý, vận hành, thanh lý trang thiết bị nghiên cứu;
  4. Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học biển;
  5. Tham gia, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ biển;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.