Giới thiệu chung

Vị trí, chức năng

 1. Trung tâm Quan trắc môi trường biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản có chức năng quan trắc, cảnh báo môi trường biển và dịch bệnh hải sản; nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường với nguồn lợi hải sản và nghề cá biển;
 2. Trung tâm Quan trắc môi trường biển (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 3. Trụ sở của Trung tâm Quan trắc môi trường biển đặt tại thành phố Hải Phòng;
 4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 5. Tên giao dịch quốc tế: Center for Marine Environmental Research and Monitoring (viết tắt là CEMERM).

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và trình Viện: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn), các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao theo quy định.
 2. Quan trắc, cảnh báo môi trường biển, dịch bệnh hải sản, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và sản xuất;
 3. Nghiên cứu hiện trạng và biến động môi trường biển, mối quan hệ giữa môi trường, nguồn lợi hải sản và nghề cá biển;
 4. Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, hệ sinh thái và nghề cá biển;
 5. Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường;
 6. Xây dựng quy trình, quy phạm; chương trình quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh hải sản phục vụ công tác quản lý và sản xuất thủy sản, bảo vệ môi trường biển;
 7. Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường biển; ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám trong hoạt động nghiên cứu và bảo vệ môi trường biển;
 8. Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực môi trường;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.