Giới thiệu chung

 1. Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng và dự báo ngư trường khai thác hải sản phục vụ hoạt động khai thác và phát triển nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 3. Trụ sở của Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản đặt tại thành phố Hải Phòng.
 1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 2. Tên giao dịch quốc tế: Fishing Forecast Research Center (viết tắt là FFRC).

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và trình Viện: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn), các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao theo quy định.
 2. Nghiên cứu:

a) Xây dựng các mô hình dự báo ngư trường khai thác hải sản theo mối quan hệ “ngư trường, sinh học, môi trường”;

b) Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý vào dự báo ngư trường khai thác;

c) Ứng dụng, phát triển mô hình công nghệ dự báo ngư trường khai thác hải sản, mô hình thủy khí động lực học hải dương và sinh thái biển;

d) Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hải dương học nghề cá đến ngư trường khai thác hải sản;

đ) Phát triển và lưu giữ cơ sở dữ liệu hải dương học nghề cá.

 1. Cập nhật các thông tin, dữ liệu hải dương học, sinh học nghề cá từ điều tra, khảo sát, viễn thám biển và các đài trạm; cung cấp thông tin về dự báo ngư trường cho Tổng cục Thuỷ sản, Viện nghiên cứu Hải sản và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ven biển;
 2. Xây dựng và cung cấp các bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản ngắn hạn và dài hạn phục vụ kịp thời khai thác trên biển của ngư dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ về khai thác, đánh bắt hải sản; chịu trách nhiệm về chất lượng của thông tin dự báo;
 3. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện dịch vụ, cung cấp thông tin dự báo ngư trường khai thác hải sản theo quy định của pháp luật;
 4. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác hải sản và hải dương học nghề cá;
 5. Tham gia đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ có liên quan đến lĩnh vực dự báo ngư trường khai thác hải sản và hải dương học nghề cá theo quy định của pháp luật;
 6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, khảo sát nguồn lợi hải sản, điều kiện hải dương, môi trường ở vùng biển Việt Nam;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.