Giới thiệu chung

Chức Năng: Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch và chế biến thủy sản.

Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu cải tiến, ứng dụng công nghệ và thiết bị bảo quản sản phẩm thủy sản, nghiên cứu tổn thất sau thu hoạch;
  2. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thiết bị chế biến thủy sản;
  3. Nghiên cứu an toàn vệ sinh các sản phẩm thủy sản; nâng cao giá trị gia tăng;
  4. Nghiên cứu dinh dưỡng và thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản;
  5. Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực sau thu hoạch và chế biến hải sản;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.