Chuyên ngành: Thủy sinh vật                        Mã ngành: 9420108

Họ tên nghiên cứu sinh: Mai Công Nhuận

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS Nguyễn Khắc Bát; 2. TS Vũ Việt Hà

           Cơ sở đào tạo: Viện nghiên cứu Hải sản

  1. Nội dung luận án

            Nội dung của luận án gồm: 1) Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. 2) Đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. 3) Phân tích đánh giá mức độ khai thác xâm hại và tác động của hoạt động khai thác đến cấu trúc nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ.

  1. Những kết quả mới của luận án

 Nghiên cứu này đã cập nhật đầy đủ nhất đến thời điểm hiện tại về đặc điểm nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ gồm: Danh sách thành phần loài hải sản bắt gặp; cấu trúc nguồn lợi, mật độ phân bố và trữ lượng nguồn lợi các nhóm loài hải sản.

 Nghiên cứu đầy đủ về tác động của hoạt động khai thác đến sự thay đổi cấu trúc nguồn lợi và khai thác xâm hại nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. 

  1. Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của Luận án cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc sử dụng hợp lý nguồn lợi hải sản và khai thác bền vững ở vùng biển vịnh Bắc Bộ; góp phần đề xuất, duy trì sự cân bằng sinh thái, phục hồi và phát triển nguồn lợi hải sản ở vịnh Bắc Bộ theo hướng bền vững.

Để đánh giá đầy đủ tác động của hoạt động khai thác đến nguồn lợi hải sản, trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá rủi ro sinh thái của hoạt động khai thác đến các đối tượng khai thác không chủ ý, các loài nguy cấp quý hiếm cần bảo vệ, sinh cảnh và hệ sinh thái