Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Thành phần Hội đồng gồm có: PGS.TS. Đỗ Văn Khương (Chủ tịch HĐ); ThS. Đặng Minh Dũng (Phản biện 1); TS. Chu Văn Thuộc (Phản biện 2); TS. Hoàng Đình Chiều (Ủy viên), ThS. Đỗ Anh Duy (Ủy viên); ThS. Bùi Văn Điền (Ủy viên); ThS. Trần Thị Ngà (Ủy viên, Thư ký) và các nhà khoa học.

Để thực hiện mục tiêu: “Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi sinh khối vi tảo  Nannochloropsis Oculata bằng màng kép sinh học đạt năng suất cao, quy mô phòng thí nghiệm”, nhiệm vụ đã đặt ra 2 nội dung nghiên cứu cần thực hiện đó là: 1) Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi vi tảo N. oculata dạng màng kép quy mô phòng thí nghiệm; 2); Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi

Sau gần 24 tháng triển khai, nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo thuyết minh đề cương và hợp đồng đã ký, hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Đề tài đã thiết kế và xây dựng thành công mô hình quang sinh màng kép TL.PBR qui mô phòng thí nghiệm 1,2 m2/màng; Đã xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến nuôi sinh khối vi tảo N.oculata bằng hệ thống quang sinh màng kép TL.PBR; Đã  xác định được dự thảo quy trình nuôi sinh khối vi tảo N.oculata bằng hệ thống màng kép sinh học quy mô phòng thí nghiệm 1,2 m2. Quy trình (dự thảo nuôi sinh khối vi tảo ổn định, cho năng suất sinh khối tươi (dạng sệt) ddatj18-20g/m2 màng (đặt hàng 10g/m2 màng), giá thành rẻ (400.000đ/kg dạng sệt)

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã mở ra hướng mới có hiệu quả và bền vững trong việc khai thác, sử dụng nguồn nguyên liệu sinh khối tảo. Công nghệ và thiết bị của đề tài có khả năng mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội  cho người sản xuất và doanh nghiệp.

Với các kết quả đã đạt được, hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của nhiệm vụ, kết quả đánh giá xếp loại Đạt với 4/7 phiếu Xuất sắc. Hội đồng đề nghị BCN nhiệm vụ tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến kết luận của Hội đồng. Sau khi BCN nhiệm vụ đã chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị Viện nghiên cứu Hải sản cho nhiệm vụ được trình hồ sơ nghiệm thu cấp quản lý./.

Vũ Thị Thu Hằng