Ngày 20/4/2007, NCS Che Phala đã bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở tại Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hải sản chuyên nghành Ngư loại học mang mã số 62.42.50.05. Che Phala sinh năm 1975, mang quốc tịch Capuchia.

NCS Che Phala thực hiện đề án nghiên cứu “Đánh giá nguồn lợi cá Bạc má Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) khai thác bằng nghề lưới vây ở vùng biển ven bờ từ tỉnh Nghệ An đến Bến Tre” với sự hướng dẫn của GS.TS. Vũ Trung Tạng và TS. Chu Tiến Vĩnh. Mục đích của đề án là: (1) Đánh giá hiện trạng và biến động nguồn lợi cá Bạc má Rastrelliger kanagurta, góp phần xây dựng cơ sở khoa học nhằm đánh giá biến động nguồn lợi cá nổi nhỏ ở vùng biển Việt Nam. (2) Đề xuất phương hướng khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi theo quan điểm phát triển nghề cá bền vững.

Đề án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện nguồn lợi cá Bạc má khai thác bằng nghề lưới vây ở vùng biển Việt Nam, cung cấp những dẫn liệu về xu hướng biến động sản lượng và năng suất khai thác nguồn lợi cá Bạc má theo đội tàu, không gian và thời gian ở biển Việt Nam. Góp phần phát hiện và làm sáng tỏ nguyên nhân biến động nguồn lợi cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam, từ đó thiết lập định lượng các mô hình dự báo biến động nguồn lợi cá ở vùng biển này trong tương lai gần, phục vụ phát triển nghề cá bền vững. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất cho việc quản lý và khai thác hợp lý nguồn lợi cá Bạc má đối với nghề lưới vây ở vùng biển Việt Nam