General Information

Author: Cao Văn Hùng , Nguyễn Phước Triệu và Phạm Xuân Thái
Issued date: 16/11/2022
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại vùng biển tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2021 nhằm xác định đa dạng thành phần loài và phân bố nguồn lợi hải sản ở vùng biển Trà Vinh. Phương pháp diện tích được sử dụng để đánh giá phân bố nguồn lợi thủy sản ở vùng biển này. Tổng số 28 trạm cố định được điều tra 2 chuyến đại diện cho mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Kết quả 2 chuyến điều tra nguồn lợi hải sản bằng lưới kéo tầng đáy ở vùng biển Trà Vinh đã xác định được 234 thuộc 158 giống, 81 họ. Mùa gió Tây Nam bắt gặp 161 loài và mùa gió Đông Bắc là 147 loài. Nhóm cá đáy chiếm ưu thế trong cấu trúc thành phần loài bắt gặp (97 loài), tiếp đến là nhóm nhóm giáp xác (65 loài), nhóm cá rạn (40 loài). Cá bò gai (Paramonacanthus japonicus) chiếm ưu thế trong sản lượng với 11,51% ở mùa gió Đông Bắc và 8,37% ở mùa gió Tây Nam. Mật độ phân bố trung bình (CPUA) nguồn lợi hải sản ở vùng biển Trà Vinh ở mùa gió Đông Bắc là 533±422 kg/km2 thấp hơn mùa gió Tây Nam là 510 ± 815 kg/km2.

Từ khóa: Nguồn lợi hải sản, tỉnh Trà Vinh, thành phần loài, CPUA

ABTRACT

The study was carried out in the coastal areas of Tra Vinh province from 11/2020 to 6/2021 in order to determine the species composition and distribution of coastal fisheries resources. The swept-area method was use to assess the distribution of coastal fisheries resources in this research area. A total of 28 sampling stations were conducted in both Southwest and Northeast monsoon. From the samples of two fisheries resources surveys by using trawling, 234 species belonging to 158 genera and 81 families were identified. There are 161 species caught in the Southwest monsoon and 147 species in the Northeast monsoon. The demersal fish dominated in the species composition (97 species), followed by the crustacean group (65 species) and reef-associated group (40 species). Hairfinned leatherjacket (Paramonacanthus japonicus) dominated with 11.51% in Northeast monsoon and 8.37% in Southwest monsoon. The average catch per unit area (CPUA) in Northeast monsoon was 533±422 kg/km2 and in the Southwest monsoon was 510 ± 815 kg/km2.

Keyworld: fisheries resources, Tra Vinh, species composition, CPUA.


Download