General Information

Author: Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Khắc Bát
Issued date: 21/11/2022
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


TÓM TẮT

Từ năm 2014-2019, giai đoạn IV và V của Dự án “Điều tra liên hợp Việt Nam – Trung Quốc” đã được thực hiện với 24 chuyến điều tra ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. Tổng số 780 mẻ lưới kéo đáy được thực hiện ở tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hằng năm. Động vật chân đầu (Cephalopods) là một trong những nhóm nguồn lợi quan trọng đã được điều tra trong giai đoạn này. Tổng số đã bắt gặp 40 loài thuộc 11 giống của 5 họ chân đầu, bao gồm họ mực ống Loliginidae, họ mực nang Sepiidae, họ mực sim Sepiolidae, họ mực đại dương Ommastrephidae và họ bạch tuộc Octopodidae. Họ mực ống chiếm ưu thế qua các chuyến điều tra tháng 1, tháng 4 và tháng 7, riêng tháng 10 thì họ mực nang chiếm ưu thế. Năng suất khai thác và trữ lượng nhóm chân đầu có xu hướng biến động giảm ở các năm gần đây so với các năm trước.

Từ khóa: biến động, chân đầu, nguồn lợi, trữ lượng, vùng đánh cá chung.

ABSTRACT

In the period 2014 – 2019, a total of 24 trawl surveys conducted in the Common Fishing Zone (CFZ) between Vietnam and China in the Gulf of Tonkin. A total of 780 hauls (mesh size at cod-end 2a = 30mm) was conducted regularly in January, April, July and October. Cephalopods are a high-value target group. In this research, we used these data to assess their stock status. A total of 40 species of 11 genera of 5 cephalopod families were found, including squid family Loliginidae, cuttlefish family Sepiidae, bobtail squid family Sepiolidae, ocean squid family Ommastrephidae and Octopodidae. The Squid family dominates in January, April and July. Cuttlefish dominates in October. The catch per Unit Effort (CPUE) and biomass of Cephalopods illustrate a downward trend over time.

Key words: variation, cephalopod, resource, biomass, Common fishing zone.


Download