General Information

Author: Trần Thị Ngọc Ánh, Trần Văn Cường, Tạ Phương Đông
Issued date: 16/11/2022
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


TÓM TẮT:

Đặc điểm sinh học sinh sản của 5 loài hải sản kinh tế đặc trưng cho các nhóm hải sản chính ở vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ bao gồm cá đù uốp – Johnius belangerii, cá khoai – Harpadon nehereus (nhóm cá đáy), cá trích xương – Sardinella gibbosa (nhóm cá nổi), mực nang lỗ – Sepiella inermis (nhóm chân đầu), tôm sắt cứng - Parapenaeopsis hardwickii (nhóm giáp xác) đã được phân tích dựa trên số liệu sinh học nghề cá giai đoạn 2017-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thước sinh sản lần đầu của các loài hải sản trên được ước tính lần lượt là 121,3mm; 196,6mm; 121,0mm; 47,8mm; 73,0mm (cá thể tôm cái). Cấu trúc giới tính có sự khác nhau giữa các loài, giới cái chiếm ưu thế trong sản lượng khai thác của cá đù uốp, cá trích xương và tôm sắt cứng, trong khi đó tỷ lệ giới tính ở cá khoai và mực nang lỗ có xu hướng trội về giới đực. Về mùa sinh sản, cá đù uốp đẻ rộ vào 2 đợt vào tháng 2-4, tháng 10-12 và đạt đỉnh sinh sản vào tháng 3. Cá khoai sinh sản tập trung vào tháng 6-10 và đạt đỉnh sinh sản vào tháng 6. Cá trích xương sinh sản từ tháng 2-4 và tháng 7. Tôm sắt cứng và mực nang lỗ sinh sản quanh năm ở vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ, trong đó tôm sắt cứng sinh sản đạt đỉnh vào tháng 8, mực nang lỗ sinh sản đạt đỉnh vào cuối năm từ tháng 12 đến tháng 1.

Từ khóa: loài hải sản kinh tế, kích thước sinh sản lần đầu, GSI, mùa sinh sản, vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ.

Abstract:

Reproductive biological characteristics of 5 commercial species typical for the main seafood groups in the Southeast coastal waters, including Belanger's croaker- Johnius belangerii, bombay-duck - Harpadon nehereus (demersal fish), goldstripe sardinella - Sardinella gibbosa (pelagic fish), spineless cuttlefish - Sepiella inermis (cephalopod), spear shrimp - Parapenaeopsis hardwickii (crustacean) were analyzed based on the fisheries biology data for the period 2017- 2019. The results show that the length at first maturity of these species was estimated at 121.3mm; 196.6mm; 121.0mm; 47.8mm; 73.0mm (individual female shrimp), respectively. The sex structure was different between species, the female dominated in the catches of Belanger's croaker, goldstripe sardinella and spear shrimp, while the number of male was dominant in bombay-duck and spineless cuttlefish. In terms of spawning season, the spawning season of Belanger's croaker occurred in two waves from February to April, October to December and peaked spawning in March. The concentrated spawning season of bombay-duck was on June-October and peaked spawning in June. Goldstripe sardinella spawned from February to April and July. Spear shrimp and spineless cuttlefish spawned all year round in the Southeast coastal waters, in which spear shrimp peaked spawning in August, spineless cuttlefish peaked at the end of the year from December to January.

Keywords: commercial species, length at first maturity, GSI, spawning season, Southeast coastal waters.


Download