General Information

Author: Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Viết Nghĩa
Issued date: 15/11/2022
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


TÓM TẮT

            Trong giai đoạn 2011-2020, Viện Nghiên cứu Hải sản tiến hành điều tra, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển, đã thực hiện 91 chuyến điều tra nguồn lợi hải sản trên toàn vùng biển Việt Nam, gồm 83 chuyến điều tra bằng tàu lưới kéo đáy (kéo đáy cá, tôm và điệp), 4 chuyến điều tra bằng tàu lưới rê, 2 chuyến điều tra bằng tàu câu vàng và 2 chuyến điều tra bằng tàu lồng bẩy. Kết quả đã lập được danh mục gồm 1.385 loài cá thuộc 547 giống nằm trong 188 họ, 37 bộ. Số loài của mỗi họ đã được thống kê, trong đó chỉ có 31 họ có số loài chiếm trên 1% tổng số các loài. Có 4 nhóm sinh thái gồm: cá đáy, cá rạn san hô, cá nổi nhỏ và cá nổi lớn. Xác định được 101 loài cá có giá trị kinh tế; 68 loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo IUCN (2022), trong đó 6 loài rất nguy cấp (CR), 20 loài nguy cấp (EN) và 42 loài sẽ nguy cấp (VU). Theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) có 25 loài nguy cấp, quí hiếm cần được bảo vệ trong đó có 1 loài đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên (EW), 12 loài nguy cấp (EN) và 12 loài sẽ nguy cấp (VU).

Từ khóa: Cá biển, cá kinh tế, nguy cấp, quý hiếm, thành phần loài

ABSTRACT

In the period from 2011 to 2020, Research Institute for Marine Fisheries conducted 91 invetigation and assessment surveys of marine living resources in the sea of Vietnam, including 83 surveys by bottom trawl (fish, shrimp and scallop bottom trawls), 4 surveys by gill net, 2 surveys by longline and 2 surveys by traps. Survey results obtained a list of 1.385 fish species belong to 547 genus in 188 families, 37 orders. The number of species of each family was listed, of which only 31 families had the number of species accounting for over 1% of the total species. There are 4 ecological groups: demersal fishes, coral reef fishes, small pelagic fishes and large pelagic fishes. 101 fish species of economic value have been determined. According to the IUCN Red List categories, there are 68 species of endangered and rare species in high risk categories needed to be protected of which 6 are critically endangered (CR), 20 endangered (EN) and 42 vulnerable (VU). According to the Vietnam Red Data Book (2007), there are 25 endangered and rare species in high risk categories that need to be protected, including 1 species extinct in the wild (EW), 12 endangered species (EN) and 12 vulnerable species (VU).

Keywords: Economic fish, endangered, marine fish, rare, species composition


Download