Tiến sỹ

 • Lê Thanh Tùng
  Lê Thanh Tùng
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: 0989 387397 | Email: tungrimf@gmail.com

  Tiến sỹ Công nghệ Sinh học 

                                 https://www.researchgate.net/profile/Le-Tung

 • Đặng Minh Dũng
  Đặng Minh Dũng
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Thuỷ sinh học
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Trần Văn Cường
  Trần Văn Cường
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Thuỷ sinh học
  Điện thoại:090 4326 255 | Email: tvcuong@rimf.org.vn

  Tiến sỹ Thủy sinh vật học

 • Lê Tuấn Sơn
  Lê Tuấn Sơn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Môi trường
  Điện thoại: | Email: ltson@rimf.org.vn

  Tiến sĩ 

 • Phạm Quốc Huy
  Phạm Quốc Huy
  Chức vụ: Phân viện trưởng Phân viện NCHS phía Nam
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại:(84) 2546521768 | Email: pqhuy@rimf.org.vn;

  - Phụ trách các lĩnh vực: Nguồn lợi, bảo tồn, môi trường và nuôi biển; Thông tin, xuất bản; Hợp tác quốc tế; Hợp tác với các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngư dân, người dân lĩnh vực nguồn lợi, bảo tồn, môi trường và nuôi biển các tỉnh phía Nam;

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng nghiên cứu nguồn lợi và bảo tồn biển (trong đó có Phòng thí nghiệm); sinh hoạt tại Phòng nghiên cứu nguồn lợi và bảo tồn biển;  

 • Mai Công Nhuận
  Mai Công Nhuận
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Thuỷ sinh học
  Điện thoại: | Email: mcnhuan@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản
 • Nguyễn Công Thành
  Nguyễn Công Thành
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Kỹ sư
  Chuyên ngành: Hóa Môi Trường
  Điện thoại: | Email: ncthanh@rimf.org.vn, ncthanhvhs@gmail.com

  Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường

 • Vũ Việt Hà
  Vũ Việt Hà
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: vvha@rimf.org.vn

  Tiến sĩ Sinh học

 • Nguyễn Văn Nguyên
  Nguyễn Văn Nguyên
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại: | Email: nvnguyen@rimf.org.vn; nguyenrimf@yahoo.com

  - Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế và Đào tạo sau đại học; tăng cường thiết bị nghiên cứu của Viện;

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Trung tâm quan trắc và cảnh báo môi trường biển; Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học biển; Phòng nghiên cứu bảo tồn biển; sinh hoạt chuyên môn và hành chính tại Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học biển;

  - Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện;

  - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế;

  - Chủ tịch Công đoàn;

  - Uỷ viên BCN Chương trình KHCN thành phố Hải Phòng;

  - Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao.

 • Nguyễn Khắc Bát
  Nguyễn Khắc Bát
  Chức vụ: Viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khoa học biển
  Điện thoại:091 6497 967 | Email: nkbat@rimf.org.vn

  - Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về toàn bộ hoạt động của Viện thuộc chức năng, thẩm quyền được giao;

  - Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; công tác kế hoạch - tài chính; công tác đối ngoại và định hướng chiến lược phát triển KHCN của Viện; Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ;Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng nghiên cứu Nguồn lợi hải sản; sinh hoạt chuyên môn và hành chính tại Phòng nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản;

  - Bí thư Đảng ủy;

  - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Viện;

  - Trưởng nhóm chuyên gia nguồn lợi Việt Nam – Trung Quốc;

  - Chỉ huy trưởng trung đội tự vệ của Viện

  - Ủy viên BCN Chương trình KHCN TP. Hải Phòng;

  - Phụ trách lĩnh vực cơ quan khoa học CITES của Viện

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.  

 • Bùi Thanh Hùng
  Bùi Thanh Hùng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại: | Email: bthung@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Hải dương học

 • Nguyễn Văn Hướng
  Nguyễn Văn Hướng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại:0313 827 170 | Email: nvhuong@rimf.org.vn

  Tiến sĩ Hải dương học

 • Nguyễn Xuân Thi
  Nguyễn Xuân Thi
  Chức vụ: Nghiên cứu viên chính
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nxthi@rimf.org.vn;
 • Nguyễn Phi Toàn
  Nguyễn Phi Toàn
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nptoan@rimf.org.vn

  - Phụ trách các lĩnh vực:  Hành chính - quản trị; Nâng cấp, sửa chữa hàng năm; Thanh tra, kiểm tra; Bảo vệ chính trị nội bộ; Đào tạo nghề; Thi đua khen thưởng; Dân quân tự vệ, phòng chống bão lụt, cháy nổ.
  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng nghiên cứu công nghệ khai thác hải sản; Trung tâm Phát triển nghề cá vịnh Bắc Bộ; sinh hoạt chuyên môn và hành chính tại Phòng nghiên cứu công nghệ khai thác.
  - Phối hợp với các đoàn thể, đoàn Thanh niên của Viện;
  - Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao.
 • Phan Đăng Liêm
  Phan Đăng Liêm
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: pdliem@rimf.org.vn

 • Nguyễn Viết Nghĩa
  Nguyễn Viết Nghĩa
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại:098 2728 365 | Email: nvnghia@rimf.org.vn

  - Phụ trách các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng cơ bản; Cơ chế tự chủ theo NĐ 54/2016/NĐ-CP; Tư vấn dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh Thông tin, xuất bản và nội dung website của Viện. 

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng nghiên cứu công nghệ Sau thu hoạch; Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản; Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam; Phòng thí nghiệm khoa học biển; sinh hoạt chuyên môn và hành chính tại Phòng nghiên cứu Nguồn lợi hải sản;   

  - Chính trị viên Trung đội tự vệ của Viện;     

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học vào đào tạo của Viện;

  - Phụ trách hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và ngư dân;

  - Ủy viên Tiểu ban KHCN chuyên ngành Thủy sản của Hội đồng Khoa học Công nghệ  Bộ NN& PTNT;

  - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Viện;

  - Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao;