Duration: 01/01/2010 - 31/12/2014

Contact: ThS. Phan Hồng Dũng; vhs@rimf.org.vn

 

Content

1. Mục tiêu dự án và các hoạt động thực hiện của đối tác có liên quan đến dự án này: Mục tiêu của dự án là đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường của các loài rùa biển ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để khoanh vùng phân bố rùa và đề xuất giải pháp bảo tồn rùa biển Việt Nam. Ngoài ra, một số hội thảo quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam và Malaysia để chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch bảo tồn rùa. 2. Tổng khối lượng tài trợ: 38,000 EUR Vốn riêng của đối tác triển khai: 10.000 EUR Tài trợ của bên thứ ba: 28.000 EUR Nhà tài trợ (nếu có: tài trợ của bên thứ ba được cung cấp bởi ...): Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC) 3. Thời gian thực hiện dự án: 2010 - 2014

 

Output

Kết quả nghiên cứu được sử dụng để khoanh vùng phân bố rùa và đề xuất giải pháp bảo tồn rùa biển Việt Nam. Ngoài ra, một số hội thảo quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam và Malaysia để chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch bảo tồn rùa.

 

Note