Duration: 13/04/2022 - 31/12/2023

Contact: ThS. Lai Huy Toản; lhtoan@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản 2. Cấp quản lý: Cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lại Huy Toản 5. Mục tiêu: Đưa ra được có thông số kích thước cơ bản tiêu chuẩn áp dụng các cho tàu khai thác nghề mành 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Bước 1: Biên soạn dự thảo TCVN - Bước 2: Họp, hội nghị khoa học, lấy ý kiến góp ý - Bước 3: Hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo TCVN - Bước 4: Lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thủy sản, Viện nghiên cứu Hải sản - Bước 5: Thẩm tra hồ sơ Dự thảo TCVN - Bước 6: Gửi hồ sơ dự thảo TCVN để thẩm định - Bước 7: Thẩm định dự thảo TCVN - Bước 8: Lập Hồ sơ TCVN trình duyệt - Bước 9: Trình duyệt và công bố 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản 8. Phương pháp nghiên cứu (tóm tắt):

 

Output

9. Kết quả dự kiến: TCVN: Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản 10. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 4/2022-12/2023.

 

Note