Duration: 01/01/2021 - 31/12/2022

Contact: ThS. Nguyễn Quốc Tĩnh; nqtinh@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Ngư trường khai thác 2. Tên Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Tĩnh 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu hải sản 4. Mục tiêu khoa học: Xây dựng TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Ngư trường khai thác 5. Các nội dung chính của đề tài: - Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý hoàn thiện bộ công cụ phỏng vấn và kế hoạch, phương án triển khai dự án - Tổng hợp tài liệu - Phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa - Khảo sát thực địa, khảo nghiệm dự thảo - Xây dựng thuyết minh dự thảo và dự thảo - Xin ý kiến, hội thảo 6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 Cấp quản lý đề tài: Tổng cục thủy sản 7. Tổng kinh phí thực hiện: 240.000.000 đồng 8. Các sản phẩm chính của đề tài: TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản: Ngư trường khai thác

 

Output

 

Note