Duration: 01/01/2023 - 31/07/2025

Contact: KS. Vũ Xuân Sơn; vxson@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm giá trị gia tăng từ sứa biển 2. Cấp quản lý: Cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Vũ Xuân Sơn 5. Mục tiêu: * Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm giá trị gia tăng từ sứa biển, góp phần nâng cao hiệu quả cho ngành chế biến sứa biển, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. * Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng được quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản sứa nguyên liệu: tỷ lệ tạp chất ≤ 0,1%, quy mô 200 kg/mẻ. - Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản nước uống giàu collagen từ sứa, có hàm lượng collagen ≥ 1.000 mg/100 ml nước uống, quy mô 200 kg nguyên liệu/mẻ. - Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất, bảo quản sứa tẩm gia vị có hàm lượng protein ≥ 3%, ẩm ≤ 50%, quy mô 200 kg nguyên liệu/mẻ. - Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất, bảo quản sứa ăn liền, có thành phần sứa chiếm ≥ 50% khối lượng, quy mô 200 kg nguyên liệu/mẻ. - Nước uống giàu collagen từ sứa biển: 500 chai (50 ml/chai, ≥ 1.000 mg collagen/100 ml); đạt chỉ tiêu ATTP. - Sứa tẩm gia vị ăn liền: 500 gói sản phẩm (150 g/gói), đạt chỉ tiêu ATTP. - Sứa ăn liền: 500 túi sản phẩm (150 g/túi), đạt chỉ tiêu ATTP. - Các sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Nội dung 1: Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế, bảo quản sứa nguyên liệu. - Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản nước uống giàu collagen từ sứa nguyên liệu. - Nội dung 3. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản sứa tẩm gia vị. - Nội dung 4. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất, bảo quản sứa ăn liền. 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản

 

Output

8. Kết quả dự kiến: * Sản phẩm dạng I: - 500 chai (50 ml/chai/lọ) Nước uống giàu collgen từ sứa: Đảm bảo ATTP theo quy định của Bộ Y tế; Hàm lượng collagen ≥ 1.000 mg collagen/100 ml nước uống; Phù hợp trong dự trữ, vận chuyển và sử dụng. - 500 gói (150 g/gói/túi) Sứa tẩm gia vị: Đảm bảo ATTP theo quy định của Bộ Y tế; Hàm lượng protein ≥ 3%, ẩm ≤ 50%; Phù hợp trong dự trữ, vận chuyển và sử dụng. - 500 túi (150 g/gói/túi) Sứa ăn liền: Đảm bảo ATTP theo quy định của Bộ Y tế; Thành phần sứa chiếm ≥ 50% khối lượng; Phù hợp trong dự trữ, vận chuyển và sử dụng. * Sản phẩm dạng II: - 01 Quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản sứa nguyên liệu quy mô 200 kg/mẻ: Quy mô: 200 kg/mẻ; Yêu cầu sản phẩm: tỷ lệ tạp chất ≤ 0,1%. - 01 Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản nước uống giàu collagen từ sứa quy mô 200 kg nguyên liệu /mẻ: Quy mô: 200 kg/mẻ; Yêu cầu sản phẩm: hàm lượng collagen ≥ 1.000 mg/100 ml nước uống. - 01 Quy trình công nghệ sản xuất, bảo quản sứa tẩm gia vị quy mô 200 kg nguyên liệu/mẻ: Quy mô: 200 kg/mẻ; Yêu cầu sản phẩm: protein ≥ 3%, ẩm ≤ 50%. - 01 Quy trình công nghệ sản xuất, bảo quản sứa ăn liền quy mô 200 kg nguyên liệu/mẻ: Quy mô: 200 kg/mẻ; Yêu cầu sản phẩm: thành phần sứa chiếm ≥ 50% khối lượng. - 01 Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm nước uống giàu collagen từ sứa: Thể hiện rõ các thông tin: phạm vi áp dụng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm nước uống giàu collagen (cảm quan, hoá, lý); Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (vi sinh, kim loại nặng) theo QCVN 8-3: 2012 và QCVN 8-2: 2011 của Bộ Y tế. - 01 Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm sứa tẩm gia vị: Thể hiện rõ các thông tin: phạm vi áp dụng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sứa tẩm gia vị (cảm quan, hoá, lý); Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (vi sinh, kim loại nặng) theo QCVN 8-3: 2012 và QCVN 8-2: 2011 của Bộ Y tế. - 01 Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm sứa ăn liền: Thể hiện rõ các thông tin: phạm vi áp dụng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sứa ăn liền (cảm quan, hoá, lý); Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (vi sinh, kim loại nặng) theo QCVN 8-3: 2012 và QCVN 8-2: 2011 của Bộ Y tế. - 01 Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho 3 sản phẩm sau khi đề tài kết thúc: Khi công nghệ được chuyển giao cho doanh nghiệp. * Sản phẩm dạng III: - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí NN&PTNT hoặc tạp chí trong ngoài. - Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản nước uống giàu collagen từ sứa được chấp nhận đơn đăng ký sở hữu trí tuệ. 9. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023 - 07/2025.

 

Note