Duration: 01/01/2023 - 30/06/2025

Contact: TS. Đỗ Anh Duy; daduy@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khả năng trồng phục hồi rong câu chân vịt Hydropuntia eucheumatoides (Harvey) Gurgel & Fredericq, 2004 2. Cấp quản lý: Đề tài tiềm năng cấp Bộ NN&PTNT 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Anh Duy 5. Mục tiêu: * Mục tiêu chung: Đánh giá được khả năng trồng phục hồi rong câu chân vịt Hydropuntia eucheumatoides (Harvey) Gurgel & Fredericq, 2004. * Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài rong câu chân vịt. - Đánh giá khả năng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên: Mật độ trồng 4-5 tản/m2, tỷ lệ sống > 60%, năng suất > 500 g/m2. - Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên. - 01 mô hình trồng phục hồi loài rong câu chân vịt, quy mô diện tích 200 m2 nền đáy tại 02 địa điểm. 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Nội dung 1: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài rong câu chân vịt. - Nội dung 2: Nghiên cứu thử nghiệm trồng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên. - Nội dung 3: Đánh giá khả năng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên. - Nội dung 4: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên. 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản

 

Output

8. Kết quả dự kiến: - Báo cáo một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài rong câu chân vịt. - Báo cáo đánh giá khả năng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên. - Hướng dẫn kỹ thuật trồng phục hồi rong câu chân vịt bằng phương pháp cấy cố định trên nền đáy tự nhiên. - Mô hình trồng phục hồi loài rong câu chân vịt. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài. - 01 bài báo khoa học trong nước. 9. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2023-06/2025.

 

Note