Duration: 29/03/2023 - 07/03/2025

Contact: ThS. Đinh Xuân Hùng; dxhung@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho nghề khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bến Tre 2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh Bến Tre 3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam 4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đinh Xuân Hùng 5. Mục tiêu: * Mục tiêu chung: Hoàn thiện công nghệ đá sệt kết hợp công nghệ Nano UFB để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch trên tàu cá khai thác hải sản xa bờ và tại doanh nghiệp thu mua hải sản nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và giảm tổn thất sau thu hoạch. Mục tiêu cụ thể: - Hoàn thiện được quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị bảo quản bằng đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ phù hợp với điều kiện sản xuất của ngư dân. Chất lượng sản phẩm tăng bình quân 30% so với sản phảm bảo quản theo phương pháp truyền thống của ngư dân. Thời gian bảo quản trên biển > 20 ngày. - Hoàn thiện được hệ thống thiết bị bảo quản sản phẩm hải sản bằng công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB phù hợp trên tàu lưới kéo xa bờ và tại doanh nghiệp thu mua hải sản. - Ứng dụng và chuyển giao thành công 02 mô hình bảo quản sản phẩm sau thu hoạch bằng công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ và tại doanh nghiệp thu mua hải sản. 6. Nội dung chính của nhiệm vụ: - Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng trang thiết bị, kỹ thuật bảo quản trên tàu và tại cơ sở thu mua hải sản ở tỉnh Bến Tre. - Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đá sệt kết hợp Nano UFB. - Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản hải sản bằng đá sệt kết hợp Nano UFB. - Nội dung 4. Xây dựng mô hình bảo quản hải sản bằng công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ và tại cơ sở thu mua hải sản. 7. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản

 

Output

8. Kết quả dự kiến: * Sản phẩm Dạng I: - 01 hệ thống thiết bị sản xuất đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ: Công suất đá sệt: ≥ 2÷3 tấn/ngày, nhiệt độ đá sệt dao động từ -1oC ÷ - 2oC. - 01 hệ thống thiết bị sản xuất đá sệt kết hợp Nano UFB tại cơ sở thu mua hải sản: Công suất đá sệt: ≥ 4÷5 tấn/ngày, nhiệt độ đá sệt dao động từ -1oC ÷ - 2oC. * Sản phẩm Dạng II: - Hồ sơ thiết kế máy sản xuất đá sệt công suất tạo đá 4 ÷ 5 tấn/ngày, nhiệt độ -1oC ÷ -2oC. - Quy trình kỹ thuật bảo quản hải sản bằng đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ và tại cơ sở thu mua hải sản. - Báo cáo chuyên đề: Xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản hải sản (cá đáy) bằng đá sệt kết hợp Nano UFB tại cơ sở thu mua hải sản. - Báo cáo chuyên đề: Xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản hải sản (cá đáy) bằng đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ. - Báo cáo tổng kết đề tài. - Báo cáo tóm tắt đề tài. * Sản phẩm Dạng III: - Bài báo khoa học: 01 bài. - 02 quyển Sổ tay hướng dẫn bảo quản hải sản bằng đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ và tại cơ sở thu mua hải sản (Áp dụng tại tỉnh Bến Tre). - Giải pháp hữu ích: “Hệ thống thiết bị bảo quản hải sản bằng đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ” được cơ quan quản lý chấp nhận đơn đăng ký. - Tham gia đào tạo 01 thạc sỹ, chuyên ngành Công nghệ bảo quản sau thu hoạch - Giải pháp hữu ích: “Hệ thống thiết bị bảo quản hải sản bằng đá sệt kết hợp Nano UFB trên tàu lưới kéo xa bờ” được cơ quan quản lý chấp nhận đơn đăng ký. 9. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 03/2023 - 03/2025.

 

Note