Duration: 01/01/2008 - 31/12/2010

Contact: TS. Đào Mạnh Sơn; dmson@rimf.org.vn

 

Content

Điều tra đánh giá hiện trạng và biến động trữ lượng, khả năng khai thác nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; Đánh giá hiện trạng khai thác của các đội tàu trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; Điều tra, nghiên cứu một số yếu tố hải dương học nghề cá có liên quan (nhiệt độ, độ muối, dòng chảy, chlorophyll-a, sinh vật phù du, động vật đáy) trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ; Nghiên cứu đề xuất các kiến nghị về điều chỉnh số lượng tàu thuyền cho phép hoạt động và các giải pháp quy hoạch, quản lý, sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

 

Output

 

Note