Duration: 01/03/1996 - 30/04/1999

Contact: GS.TS. Bùi Đình Chung; vhs@rimf.org.vn

 

Content

 

Output

- Đánh giá được tổng thể nguồn lợi hải sản ở vùng biển Việt Nam, gồm các thông tin về thành phần loài, thành phần sản lượng và năng suất khai thác, cấu trúc nguồn lợi, trữ lượng và khả năng khai thác các nhóm nguồn lợi chủ yếu như cá nổi nhỏ, cá nổi lớn và hải sản tầng đáy. Cung cấp thông tin khoa học quan trọng cho việc phát triển nghề cá xa bờ ở nước ta. - Xây dựng được sơ đồ phân bố các nhóm hải sản chính và ngư trường khai thác của các nghề khai thác chính, các đối tượng khai thác chủ đạo ở vùng biển Việt Nam, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quy hoạt và quản lý nghề cá theo tiếp cận quản lý nghề cá thích ứng.

 

Note