- Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế và Đào tạo sau đại học; tăng cường thiết bị nghiên cứu của Viện;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Trung tâm quan trắc và cảnh báo môi trường biển; Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học biển; Phòng nghiên cứu bảo tồn biển; sinh hoạt chuyên môn và hành chính tại Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học biển;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện;

- Trưởng Ban Hợp tác quốc tế;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Uỷ viên BCN Chương trình KHCN thành phố Hải Phòng;

- Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao.