Chưa có

 • Nguyễn Văn Hiệp
  Nguyễn Văn Hiệp
  Chức vụ: Kỹ thuật viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email:
 • Hoàng Đăng Sơn
  Hoàng Đăng Sơn
  Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại:(84) (31) 836 310 | Email: hvson@rimf.org.vn
  Bảo vệ Viện nghiên cứu Hải sản
 • Bùi Thị Minh Nguyệt
  Bùi Thị Minh Nguyệt
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Cử nhân
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: | Email: btmnguyet@rimf.org.vn
 • Phạm Thị Hiền Hòa
  Phạm Thị Hiền Hòa
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: pthhoa@rimf.org.vn; toanhoa2002@yahoo.com

  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản

 • Lê Thị Nguyệt
  Lê Thị Nguyệt
  Chức vụ: Nhân viên phục vụ
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: ltnguyệt@rimf.org.vn

  Trung cấp kế toán

 • Phạm Thị Mát
  Phạm Thị Mát
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ptmat@rimf.org.vn

  Thạc sĩ công nghệ sinh học

 • Bùi Trọng Tâm
  Bùi Trọng Tâm
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại:022 53767120 | Email: bttam@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Sinh học

  Lĩnh vực được phân công:

  - Nghiên cứu công nghệ sinh học biển;

  - Uỷ viên Tiểu ban KHCN lĩnh vực Công nghệ sinh học, Sau thuhoạch, nuôi biển và Môi trường;

  - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ;

  - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn;

  - Bí thư Chi bộ CN Sinh học biển - Sau thu hoạch

 • Nguyễn Thảo Lan
  Nguyễn Thảo Lan
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Cử nhân
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ntlan@rimf.org.vn

  Cử nhân kỹ thuật sinh học

 • Lại Duy Phương
  Lại Duy Phương
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: ldphuong@rimf.org.vn;duyphuongrimf@gmail.com

  Thạc sĩ Nuôi trồng Thuỷ sản.

 • Nguyễn Công Tân
  Nguyễn Công Tân
  Chức vụ: Kế toán trưởng
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: nctan@rimf.org.vn

  Cử nhân Kinh tế Tài chính

   1. Phụ trách chung về công tác Kế toán tài chính toàn Viện; 2. Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của Viện; 3. Theo dõi hoạt động của các đề tài, dự án trong lĩnh vực tài chính; 4. Thành viên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phân Viện NCHS Phía Nam
 • Lê Hương Giang
  Lê Hương Giang
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Cử nhân
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: lhgiang@rimf.org.vn

  Cử nhân Kinh tế

   1. Theo dõi chi tiết các khoản thanh toán công nợ TK: 311, 312, 331, 333; 2. Kế toán theo dõi chi tiết các nguồn kinh phí tại Kho bạc, Ngân hàng, TK: 461, 462; 3. Kế toán theo dõi chi tiết thanh toán tạm ứng cá nhân, tạm ứng Kho bạc, TK: 312, 336;
 • Tô Thị Bích Thuý
  Tô Thị Bích Thuý
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Cử nhân
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: ttbthuy@rimf.org.vn
  Cử nhân Kinh Tế
   1. Kế toán theo dõi chi tiết các nguồn kinh phí tại Kho bạc, Ngân hàng, TK: 441
   2. Kế toán theo dõi chi phí đầu tư XDCB Phân Viện NCHS Phía Nam TK 241;
 • Phạm Thị Duyên Hương
  Phạm Thị Duyên Hương
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kinh tế Vận tải biển
  Điện thoại:02253836310 | Email: ptdhuong@rimf.org.vn;phamduyenhuong@gmail.com

  Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển