Trần Xuân Lâm

Họ: Trần

Tên: Lâm

Tên đệm: Xuân

Số điện thoại cơ quan: 02546521768

Email công vụ: txlam@rimf.org.vn; xuanlam8084@gmail.com

Email cá nhân: txlam@rimf.org.vn; xuanlam8084@gmail.com

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Khai thác thuỷ sản

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phân viện nghiên cứu Hải sản Phía nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Chức danh: Nghiên cứu viên

Trạng thái: Đã nghỉ

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Khai thác hải sản; Công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

 - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Lâm

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nam

Các mục khác...