Đồng Thị Dung

Họ: Đồng

Tên: Dung

Tên đệm: Thị

Tôn giáo: Không

Số điện thoại cơ quan: 0313.767277

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: dtdung@rimf.org.vn, dtdung104@gmail.com

Email cá nhân: dtdung@rimf.org.vn, dtdung104@gmail.com

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Sinh học

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu Bảo tồn Biển

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Chức danh: Nghiên cứu viên

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Dung 1

Ngày sinh: 31/12/9999

Giới tính: Nữ

Các mục khác...