Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản, Thuộc chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp - Thủy sản

Mã: 04/2018/HĐ-TS-CNSH

Tác giả chính: TS. Nguyễn Văn Nguyên

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ sản xuất vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản

Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm vi tảo biển tươi phục vụ sản xuất giống thủy sản

Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả sản phẩm vi tảo biển trong ương nuôi giống thủy sản

Nội dung 4: Tổ chức thương mại hóa sản phẩm và đánh giá hiệu quả của dự án

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...