Đoàn Thu Hà

Họ: Đoàn

Tên:

Tên đệm: Thu

Tôn giáo: Không

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: dtha@rimf.org.vn

Email cá nhân: dtha@rimf.org.vn

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Quản lý và Đánh giá Phát triển

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm: Chưa có

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh: Lãnh đạo Phòng

Trạng thái: Đang làm việc

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 22/10/1973

Giới tính: Nữ

Các mục khác...