Phạm Thị Duyên Hương

Họ: Phạm

Tên: Duyên Hương

Tên đệm: Thị

Tôn giáo: Không

Số điện thoại cơ quan: 02253836310

Số máy nội bộ: NA

Phòng làm việc: NA

Email công vụ: ptdhuong@rimf.org.vn;phamduyenhuong@gmail.com

Số điện thoại di động: 0968 832 859

Địa chỉ nhà riêng: 22/14 Ngô Quyền, Hải Phòng

Email cá nhân: ptdhuong@rimf.org.vn;phamduyenhuong@gmail.com

Người nước: Việt Nam

Chuyên ngành đại học: Kinh tế Vận tải biển

Học vị: Chưa có

Học hàm: Chưa có

Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức-Hành chính

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh: Chưa có

Trạng thái: Đang làm việc

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày sinh: 02/12/1974

Giới tính: Nữ

Các mục khác...