Thời gian/Schedule: 07/01/2016 - 07/01/2018
Liên hệ/Contact: ThS Phạm Thị Điềm – Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sau thu hoạch – Viện Nghiên Cứu Hải sản, Email: ptdiem.rimf@gmail.com

Nội dung:
THÔNG TIN CỦA ĐỀ TÀI CÁ TRA 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cá hộp không thanh trùng từ cá tra, cá basa. Mã số:ĐT.05.16/CNSHCB 2. Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Thị Điềm – Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sau thu hoạch – Viện Nghiên Cứu Hải sản, Email: ptdiem.rimf@gmail.com 3. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 07/2016 đến tháng 07/2018) 4. Mục tiêu đề tài: Xây dựng được quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất (quy mô thử nghiệm) một số sản phẩm thực phẩm lên men có giá trị dinh dưỡng và thương phẩm cao từ cá tra, cá basa bằng công nghệ sinh học 5. Nội dung thực hiện: - Phân tích, đánh giá và chọn nguyên liệu phù hợp - Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. ứng dụng cho sản xuất sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ phi-lê cá tra và cá basa - Nghiên cứu quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ cá tra và cá basa, - Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 6. Kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước: 3.100 triệu đồng