Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: dthieu@rimf.org.vn

Nội dung:
Xây dựng hướng dẫn ĐTM trong chế biến hải sản