Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Viết Nghĩa

Nội dung:
Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN với Sở KH&CN Thanh Hóa