Thời gian/Schedule: 01/06/2006 - 30/09/2009
Liên hệ/Contact: dokhuong@hn.vnn.vn;dvkhuong@rimf.org.vn

Nội dung:
Đóng mới tàu nghiên cứu và trang bị các thiết bị đồng bộ thay thế tàu Biển Đông đã cũ