Thời gian/Schedule: 01/01/2009 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: KS. Lại Duy Phương

Nội dung:
Thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng thuộc dự án Xây dựng qui hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Phú Quý - Bình Thuận.