Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: dvkhuong@rimf.org.vn

Nội dung:
Mua sắm một số thiết bị quan trắc môi trường biển