Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Hoàng Minh

Nội dung:
Dự báo ngư trường