Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Nguyễn Viết Nghĩa

Nội dung:
Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam” – tiểu dự án số 9, thuộc dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản biển Việt Nam; Xây dựng hệ thống các khu bảo tổn biển phục vụ phát triển bền vững”