Thời gian/Schedule: 01/06/2012 - 04/04/2015
Liên hệ/Contact: ldphuong@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Tên dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ, triển khai xây dựng mô hình trình diễn và sản xuất cung cấp giống bào ngư (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) tại Bạch Long Vĩ.<br>2. Cấp quản lý: Cấp Bộ<br>3. Chủ nhiệm dự án: Lại Duy Phương<br>4. Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 6/2012 đến hết tháng 4/2015)<br>5. Tổng kinh phí: 5.400.000.000 (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn) <br> Trong đó: Năm 2012: 1.200.000.000 đồng.<br> Năm 2013: 2.530.000.000 đồng.<br> Năm 2014: 1.410.000.000 đồng.<br> Năm 2015: 260.000.000 đồng.<br>6. Mục tiêu của dự án<br>• Mục tiêu chung: <br>Hoàn thiện được quy trình công nghệ, triển khai xây dựng mô hình trình diễn và sản xuất cung cấp giống bào ngư (Haliotis diversicolor) cho cư dân tại đảo Bạch Long Vĩ<br>• Mục tiêu cụ thể:<br>- Hoàn thiện được quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo bào ngư chín lỗ Haliotis disversicolor đạt tỷ lệ sống ổn định >5%, hàng năm sản xuất và cung cấp ≥100.000 con giống đạt kích thước vỏ > 4mm tại Bạch Long Vĩ.<br>- Hoàn thiện được quy trình công nghệ nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng (tạo tiền đề cho nuôi thâm canh bào ngư thương phẩm quy mô công nghiệp) với 100.000 con giống phát triển thành bào ngư bố mẹ, đạt tiêu chuẩn thương phẩm, có tỷ lệ sống > 30%; chiều dài vỏ > 5cm; trọng lượng > 50g. <br>- Xây dựng được mô hình trình diễn về sinh sản nhân tạo và nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ theo 2 mô hình nuôi tại đảo Bạch Long Vĩ: nuôi bào ngư sinh thái - quảng canh tại bãi triều và nuôi bào ngư thâm canh bằng lồng nhựa ở bể xi măng.<br>- Sản xuất giống và đào tạo: Hướng dẫn kỹ thuật cho 20 lượt cán bộ và cư dân địa phương, nắm vững và độc lập thực hiện được các kỹ thuật. Sau khi kết thúc dự án đơn vị chủ trì (Viện NCHS) và Tổng đội TNXP có thể tiếp quản, làm chủ được công nghệ sản xuất và hàng năm cung cấp ≥ 100.000 con giống cho nuôi tạo đàn bào ngư bố mẹ (nuôi thương phẩm) tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.<br>- Đề xuất được các giải pháp quản lý, khai thác hợp lý và phát triển nuôi bào ngư chín lỗ bền vững ở Bạch Long Vĩ nói riêng và Việt Nam nói chung.<br>7. Nội dung chủ yếu<br>Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo và quy trình công nghệ nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ (24 tháng).<br>- Hoàn thiện quy trình công nghệ kỹ thuật sinh sản nhân tạo.<br>- Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi tạo đàn bố mẹ (nuôi thương phẩm).<br>Nội dung 2: Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ-kỹ thuật sinh sản nhân tạo và mô hình nuôi tạo đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng (12 tháng).<br>- Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sinh sản nhân tạo và ương nuôi bào ngư.<br>- Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ - kỹ thuật nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ đạt tỷ lệ sống >30% từ 100.000 con giống theo 2 loại mô hình nuôi.<br>Nội dung 3: Đào tạo tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương triển khai Dự án<br>- Đào tạo được 60 lượt/3 đợt cán bộ TNXP và cư dân địa phương nắm được lý thuyết chung về bào ngư, các kỹ thuật và thực hành mới liên quan sinh sản nhân tạo, chọn giống và độc lập thực hiện được các kỹ thuật.<br>8. Sản phẩm chủ yếu<br>Sản phẩm nội dung 1:<br>• Báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi vỗ đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng<br>• Báo cáo tổng kết kết quả hoàn thiện công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi vỗ đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng kèm theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được:<br>- 200.000 con giống đạt tiêu chuẩn đề xuất;<br>- 02 Quy trình công nghệ hoàn thiện:<br>+ Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo bào ngư chín lỗ Haliotis disversicolor đạt tỷ lệ sống ổn định >5%– hàng năm sản xuất và cung cấp 100.000 con giống đạt kích thước vỏ >4mm tại Bạch Long Vĩ.<br>+ Quy trình công nghệ nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng, đạt tiêu chuẩn thương phẩm, có tỷ lệ sống >30%; chiều dài vỏ >5cm; trọng lượng >50g.<br>Sản phẩm nội dung 2:<br>• Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sinh sản nhân tạo, ương nuôi bào ngư giống với 100.000 con giống bào ngư chín lỗ đạt tỷ lệ sống >5%, kích thước >4mm.<br>• Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật công nghệ nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng tỷ lệ sống >30% từ 100.000 con giống theo 2 mô hình:<br>- Mô hình nuôi bào ngư sinh thái- quảng canh tại bãi triều: 5ha- nuôi 60.000 con (mật độ >1 con/m2 bãi triều).<br>- Mô hình nuôi thâm canh bào ngư trong lồng nhựa ở bể xi măng: quy mô nuôi 40.000 con.<br>• Tạo được 30.000 con bào ngư bố mẹ thuần chủng cho sinh sản tiếp theo.<br>• Báo cáo đánh giá nhiệm vụ vận hành mô hình trình diễn công nghệ sinh sản nhân tạo, ương bào ngư giống và nuôi vỗ tạo đàn bào ngư bố mẹ thuần chủng.<br>Sản phẩm nội dung 3:<br>• Đào tạo được 60 lượt/3 đợt cán bộ TNXP và cư dân địa phương nắm được lý thuyết chung về bào ngư, các kỹ thuật và thực hành mới liên quan sinh sản nhân tạo, chọn giống và độc lập thực hiện được các kỹ thuật.<br>• Bộ (08) bài giảng về lý thuyết và thực hành kỹ thuật.<br>• Báo cáo đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực.<br>