Toàn cảnh Hội đồng tư vấn, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

           Ở Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, các nghiên cứu về vi tảo biển mới chỉ tập trung sử dụng tảo sống để đánh giá, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và thử nghiệm vi tảo tươi sống làm thức ăn cho ngao, vẹm, bào ngư, tu hài, tôm và cá biển. Hơn nữa, Hải Phòng có tiềm năng rất lớn để phát triển nuôi biển, một số công nghệ sản xuất giống các đối tượng nuôi hải sản quan trọng như cá biển, giáp xác, nhuyển thể 2 mảnh vỏ đã có những thành công nhất định. Khâu quan trọng của các công nghệ này đều dựa trên nền tảng sử dụng vi tảo, đặc biệt là các giống Chaetoceros, Isochrysis Nannochlropsis và chi phí sản xuất tảo chiếm trên 30% trong các trại sản xuất giống. Việc nghiên cứu tạo ra các sản phẩm cô đặc từ vi tảo biển giàu dinh dưỡng, axit béo tương tự thay thế tảo tươi sống có thể bảo quản được lâu sẽ là hướng đi mới có nhiều triển vọng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất giống thuỷ sản cũng như từng bước phát triển thương mại hoá sản phẩm trên thị trường Hải Phòng.

            Từ đó nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ nuôi, thu, sản xuất và bảo quản sản phẩm cô đặc tảo C. calcitrans N. oculata, các sản phẩm tảo cô đặc được sản xuất theo quy trình có chất lượng ổn định, nhiệt độ bảo quản 1-3oC phù hợp với thời gian từ 2-3 tháng đối với tảo C. calcitrans và 5-6 tháng đối với tảo N. oculata. Các sản phẩm tảo cô đặc có thể thay thế 80-90% tảo tươi làm thức ăn nuôi ngao giống M. lyrata và luân trùng B. plicatilis. Kết quả chính của nhiệm vụ, đã xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tảo cô đặc C. calcitrans (bao gồm các công đoạn nuôi, thu sinh khối tạo sản phẩm, bảo quản), sản phẩm có hàm lượng axit béo PUFA 20% TFA và quy trình ông nghệ sản xuất sản phẩm tảo cô đặc N. oculata (bao gồm các công đoạn nuôi, thu sinh khối tạo sản phẩm, bảoquản), sản phẩm có hàm lượng axit béo PUFA > 25% TFA.

Các sản phẩm cô đặc từ vi tảobiển C. calcitrans và N. oculata giàu axit béo PUFA

            Sản phẩm của đề tài có thể ứng dụng vào quy mô sản xuất tại các doanh nghiệp, để chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm tảo cô đặc nhằm chủ động cung cấp thức ăn bổ sung giàu dinh dưỡng axit béo cho các trang trại sản xuất giống thuỷ sản ở Hải Phòng.

            Với các kết quả nổi bật, đề tài được Hộiđồng KH&CN cấp thành phố đánh giá xếp loại xuất sắc.